Skip to main content
District

Bản Tuyên Bố về Chính Sách Không Kỳ Thị

Bản Tuyên Bố về Chính Sách Không Kỳ Thị

Khu Học Chánh Centennial công nhận sự đa dạng và phẩm giá của tất cả cá nhân và các nhóm.  Khu Học Chánh áp dụng chính sách cơ hội bình đẳng và đối xử đồng đều bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia, tình trạng hôn nhân, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh, thông tin di truyền và tình trạng khuyết tật.

Chính sách của Khu Học Chánh và Hội Đồng Giáo Dục là sẽ không có sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối đối với bất kỳ các cá nhân hay nhóm nào trong bất cứ chương trình, hoạt động, hay việc làm trong ngành giáo dục.  Khu Học Chánh Centennial cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho những người khuyết tật.

Những điều sau đây đã được chỉ định để điều phối việc tuân thủ các trách nhiệm và yêu cầu pháp lý này, bao gồm Đề mục VI, VII, IX, và các vấn đề dân quyền hoặc phân biệt đối xử khác, Đạo Luật về Người Mỹ Tàn Tật (Americans with Disabilities Act, viết tắt là ADA) và Đoạn 504 của Đạo Luật Tái Phục Hồi Chức Năng (Rehabilitation Act) năm 1973, và có thể liên lạc với văn phòng Khu Học Chánh theo địa chỉ 18135 SE Brooklyn St, Portland, OR 97236, 503-760-7990, để biết thêm thông tin và/hoặc vấn đề về tuân thủ:

Dr. Tasha Katsuda

 • Trợ lý Tổng giám thị/Giám đốc Nhân sự
 • tasha_katsuda@csd28j.org
 • Điểm liên hệ của Khu Học Chánh dành cho Đề mục VI, VII, & IX

Paul Southerton

 • Giám đốc Kinh doanh và Điều hành
 • paul_southerton@csd28j.org
 • Điểm liên hệ của Khu Học Chánh dành cho Đề mục II & Đạo luật ADA

Denise Wright

 • Giám đốc Các Dịch vụ Dành cho Học sinh/Sinh viên
 • denise_wright@csd28j.org
 • Điều phối viên của Khu Học Chánh dành cho Đoạn 504 & Đạo Luật Giáo Dục Các Cá nhân và Người khuyết tật (Individuals with Disabilities Education Act, hay IDEA)

Nếu quý vị cần việc sắp xếp đặc biệt cho một sự kiện ở trường học hoặc buổi họp của Khu Học Chánh, vui lòng gửi yêu cầu đến:

Đối với buổi họp của trường, hãy liên hệ với văn phòng chính của trường. Số điện thoại nằm ở thẻ ‘Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)’ ở phần trên cùng mỗi trang web của họ, có thể được tìm thấy bằng cách chọn thẻ ‘Trường học (Schools)’ ở trên.

Đối với buổi họp của Khu Học Chánh, hãy liên hệ với Văn phòng Khu Học Chánh của chúng tôi tại 503-760-7990. Yêu cầu thông dịch viên dành cho người khiếm thính hoặc những yêu cầu sắp xếp khác dành cho người khuyết tật phải được thực hiện ít nhất 48 giờ trước cuộc họp.

Số điện thoại truy cập dành cho người khiếm thính và/hoặc người khiếm thị là: http://www.oregonrelay.com/

Những cá nhân nào có thắc mắc về cơ hội bình đẳng và chính sách không phân biệt đối xử nên liên hệ với:

Quản trị viên trường học tại trường học địa phương của quý vị

 • Nếu những quản trị viên trường học không thể cung cấp các thông tin bắt buộc để thỏa mãn yêu cầu này, hãy liên hệ Trợ lý Tổng giám thị Khu Học Chánh, Dr. Tasha Katsuda, tại 503-760-7990.
 • Điều phối viên Đoạn 504 & và Đạo luật IDEA, Denise Wright tại 503-760-7990
 • Đề mục II & Đạo luật ADA, Paul Southerton, tại 503-760-7990
 • Đề mục VI, VII, & IX, Dr. Tasha Katsuda, tại 503-760-7990

Khiếu nại

Khu Học Chánh Centennial hiện có sẵn một quy trình khiếu nại. Quá trình này (bao gồm thủ tục, các mẫu đơn, và thời hạn) có thể được tìm thấy trong Chính Sách KL và KL-AR của Hội đồng Quản trị Trường học, hiện có sẵn tại các liên kết dưới đây hoặc tại bất kỳ văn phòng trường học hoặc Khu Học Chánh nào khi có yêu cầu. Mục tiêu của quy trình là cung cấp quá trình giải quyết kịp thời và công bằng cho học sinh sinh viên, nhân viên, cha mẹ, hoặc những cáo buộc của người bảo hộ về sự kỳ thị. Quá trình này bắt đầu với một đơn khiếu nại bằng văn bản và bao gồm các cuộc đối thoại không chính thức lẫn chính thức, buổi thảo luận với (các) nhân viên của Khu Học Chánh liên quan, và quá trình điều tra, nếu cần. Mọi quyết định của nhân sự tại Khu Học Chánh đều có thể được khiếu nại. Các cấp độ khiếu nại bắt đầu với quản trị viên của trường và, nếu cần, có thể được đưa lên Tổng Giám thị Khu Học Chánh, hoặc người được chỉ định, hội đồng quản lý trường học tại địa phương, và sau cùng là Văn phòng Giám thị Khu Học Chánh Phụ trách Giáo dục Công lập (Superintendent of Public Instruction) tại Sở Giáo Dục thuộc Tiểu bang Oregon.

Bất cứ cá nhân nào cảm thấy mình là nạn nhân hoặc chứng kiến sự phân biệt đối xử nên liên hệ:

 • Quản trị viên trường học tại trường học địa phương của quý vị.
 • Nếu khiếu nại này chống lại quản trị viên của trường hoặc không được giải quyết, hãy liên hệ với Văn phòng Khu Học Chánh Centennial tại 503-760-7990.
 • Địa chỉ Liên hệ của Khu Học Chánh dành cho Đoạn 504 & Đạo luật IDEA – Denise Wright, Giám đốc Các Dịch vụ Dành cho Sinh viên
 • Địa chỉ Liên hệ của Khu Học Chánh dành cho Đề mục II & Đạo luật ADA – Paul Southerton, Giám đốc Kinh doanh và Điều hành
 • Địa chỉ liên hệ của Khu Học Chánh dành cho Đề mục VI, VII, & IX – Dr. Tasha Katsuda, Trợ lý Tổng giám thị/Giám đốc Nhân sự

Số điện thoại truy cập dành cho người khiếm thính và/hoặc người khiếm thị tại trang mạng:  http://www.oregonrelay.com/